Nabycie gospodarstwa a ubezpieczenie

Posted Leave a commentPosted in ROLNE

Kupując gospodarstwo należy pamiętać o ubezpieczeniu. Jest to ważne bo zapewnia kupującemu ochronę. Dodatkowo brak ubezpieczenia może skutkować nałożeniem kary. W kwestii ubezpieczenia nabytego gospodarstwa trzeba pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze na nabywcę przechodzą wyłącznie ubezpieczenia obowiązkowe. Ubezpieczeniami obowiązkowymi w tym przypadku jest OC Rolnika oraz ubezpieczenie budynków gospodarczych. Oznacza to, że jeżeli sprzedający miał ubezpieczone maszyny na polisie rolnej dobrowolnej, to nabywca nie przejmie jego ubezpieczenia. Po drugie umowa ubezpieczenia po zmianie własności gospodarstwa rolnego się nie wznawia. […]

Kto powinien mieć polisę rolną?

Posted Leave a commentPosted in ROLNE

Polisę rolną powinna posiadać osoba, która Jest rolnikiem w rozumieniu polskich przepisów. Czyli posiada powierzchnię użytków rolnych przekraczających 1 hektar. Jest osobą fizyczną, która prowadzi działalność rolną. Osoba spełniająca powyższe kryteria jest obowiązana ustawowo do posiadania ubezpieczenia rolnego. Obowiązek ten wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…..) z dnia 22.05.2003r. Jakie ubezpieczenia powinien posiadać Rolnik? OC Rolnika- jest ubezpieczenie mające na celu ochronę osób trzecich przed szkodami wyrządzonymi przez Rolnika w związku z wykonywaną działalnością rolniczą. Typową szkodą z tego […]

Kontrola ubezpieczenia rolnego

Posted Leave a commentPosted in ROLNE

Każdy Rolnik w Polsce ma obowiązek posiadania ubezpieczenia rolnego. Obowiązek ten wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wśród obowiązkowych ubezpieczeń rolnych wyróżniamy: OC Rolnika Obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych Ubezpieczenie upraw rolnych Kto kontroluje posiadanie ubezpieczenia rolnego? Zgodnie z art. 84 pkt. 3 kontrole może przeprowadzić: 1) wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu namiejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsca zamieszkania rolnika 2) starosta właściwy ze względu na położenie gospodarstwarolnego lub miejsce zamieszkania […]