ROLNE

Obowiązkowe Ubezpieczenia Rolne

OC ROLNIKA

Ubezpieczenie OC Rolnika to inaczej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Do posiadania takiego ubezpieczenia zobowiazany jest każdy Rolnik na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (……) z dnia 22.03.2003r.

Co daje ubezpieczenie OC Rolnika?

Ubezpieczenie to gwarantuje, że Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie gdy Rolnik wyrządzi drugiej osobie szkodę na osobie lub mieniu. Przykładem szkody z OC Rolnika jest gdy podczas oprysku swoich upraw, zostaną uszkodzone sąsiednie uprawy. W takiej sytuacji to Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu.

Co w przypadku braku ubezpieczenia OC Rolnika?

W przypadku braku takiego ubezpieczenia konsekwencje są dwojakie.

 1. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w sytuacji gdy Rolnik wyrządzi szkodę osobie trzeciej
 2. Rolnik jest narażony na karę z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ubezpieczenie budynków gospodarczych

Przechodząc do kwestii ubezpieczenia budynków gospodarczych należy zacząć od definiowania pojęcia budynku gospodarczego. Do takich budynków zaliczamy obiekty budowlane o powierzchni powyżej 20 m. Budynek musi być trawle połączony z gruntem i pokryty dachem.

Co obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie rolne budynków gospodarczych?

Zakres ubezpieczenia dokładnie precyzuje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (……) z dnia 22.05.2003r. Akt ten wyróżnia 13 zagrożeń od których jest ubezpieczenie:

 • pożar (powstały na zewnątrz budynku),
 • huragan (o sile co najmniej 24 m/s),
 • powódź (dotyczy wód płynących i stojących),
 • podtopienie (w wyniku deszczu nawalnego lub spływu wód po zboczach),
 • deszcz nawalny (wydajność minimum 4 l/m² w ciągu 1 minuty),
 • upadek statku powietrznego (katastrofa oraz przymusowe lądowanie).
 • grad
 • śnieg (ciężar przekraczający 85% wartości właściwej dla miejsca lokalizacji budynku),
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozja oraz implozja,
 • obsunięcie się ziemi (a także zapadanie – na nizinach i usuwanie się ziemi – na stokach),
 • tąpnięcie (wywołane pęknięciem skał, bez ingerencji człowieka),
 • lawina (masy śniegu, lodu, błota, kamieni lub ziemi),

Oczywiście zakres ten można rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenia np. ubezpieczenie od wiatru ( a nie tylko huraganu o okreslonej sile).

Ubezpieczenie upraw

Jest to ubezpieczenie obligatoryjne dla osób pobierające dopłaty bezpośrednie z Agencji Rolnej. Przynajmniej połowa upraw Rolnika powinna być ubezpieczona. Ubezpieczenie upraw obejmuje niekorzystne zjawiska pogodowe takie jak: grad czy deszcz nawalny. Zakres ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu i OWU danego Ubezpieczyciela.

Masz pytania? Zapraszamy!

Kto jest uprawniony do kontroli ubezpieczenia rolnego? Sprawdź!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *