ROLNE

Kontrola ubezpieczenia rolnego

Każdy Rolnik w Polsce ma obowiązek posiadania ubezpieczenia rolnego. Obowiązek ten wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Wśród obowiązkowych ubezpieczeń rolnych wyróżniamy:

OC Rolnika

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych

Ubezpieczenie upraw rolnych

Kto kontroluje posiadanie ubezpieczenia rolnego?

Zgodnie z art. 84 pkt. 3 kontrole może przeprowadzić:

1) wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na
miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsca zamieszkania rolnika


2) starosta właściwy ze względu na położenie gospodarstwa
rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika.

3) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Jak przebiega kontrola w zakresie sprawdzenia posiadania ubezpieczenia rolnego?

Kontrolę wszczyna pismo od uprawnionego organu kierowane do Rolnika. Rolnik jest zobowiązany w terminie oznaczonym w piśmie przedstawić kserokopię umów ubezpieczeniowych do organu żądającego. Jeżeli posiada ważne i opłacone ubezpieczenie rolne (OC Rolnika, ubezpieczenie budynków) to organ zakończy postępowanie. Jednak sytuacja komplikuje się w przypadku gdy Rolnik nie posiada takich dokumentów. W sytuacji gdy okaże się, że Rolnik nie posiada takich dokumentów bo nie posiada ubezpieczenia to informacja ta jest przesyłana do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) i zostaje nałożona opłata karna za brak ubezpieczenia rolnego. W tym zakresie Rolnik dostaje pismo o obciążeniu karą za brak ubezpieczenia. Ma obowiązek ją opłacić. W sytuacji gdy nie zrobi tego w terminie oznaczonym przez UFG zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w administracji. Jest ono prowadzone przez właściwy Urząd Skarbowy.

Co jednak w sytuacji gdy Rolnik jest przekonany że posiada ubezpieczenie, a jedynie zgubił polisę? W takiej sytuacji najlepiej zgłosić się do swojego Agenta ubezpieczeniowego po wydanie kserokopii, a następnie przesłać do właściwego organu. W sytuacji gdy Rolnik nie wie u jakiego Agenta zawierał umowę może wystosować pismo do Ubezpieczyciela z prośbą o wydanie duplikatu polisy i wnioskiem o wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia.

Masz dodatkowe pytania? Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *